top of page

Buyer Agreement

תנאי המכרז

טנדר מלוטש הזמנה להציע הצעות לרכישת סחורה

חברת "דיאגרוס" (המומחים להערכות שווי), מבקשים בזאת לקבל הצעות לרכישת סחורה (גלם, מלוטש)  להלן: "המכרז" / "טנדר".

את הטובין ניתן יהיה לראות ולבדוק לפי תאום  בתאריכים שייקבעו לכל טנדר במרכז המכרזים שבקומה 23 שבבניין "מכבי".

 

ההצעות חייבות להיות מוגשות אונליין באתר האינטרנט של המכרז בכתובת: www.diagurustenders.com או להימסר חתומות במשרדי "דיאגורוס".

מועד סגירת ההצעות יום לאחר סגירת הטנדר בשעה 12:00 בצהרים.

מודגש בזאת כי על כל מציע לבדוק בזהירות, על אחריותו המלאה והבלעדית, את תכולת כל חבילה, הרכבה, ערכה, טיבה וכל נתון רלוונטי נוסף וכי לחברת " דיאגרוס" ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות ו/ או חבות מכל מין וסוג שהוא בקשר עם החבילה, תוכנה, ערכה, טיבה ותכולתה. הגשת הצעה על ידי מציע, משמעה בין היתר הסכמת המציע לתנאי מפורש זה.

הסחורה נמכרת כמו שהיא- " AS-IS"  יתכנו צ'יפים על היהלומים- מתועד ולא מתועד, כן יתכן שגם אבנים שלא מסומנות כמטופלות, עברו טיפול. חברת "דיאגרוס" ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהאבנים לא עברו טיפול מכל סוג. במידה ובמהלך בדיקת היהלומים עולה חשש כי יהלום שלא סומן כמטופל חשוד כמטופל ו/או חשוד כמגיע ממכרה בזימבבואה ו/או נראה בעל גוון ירוק – נא להודיע לצוות הטנדר באופן מיידי.

על הקונה החובה לבדוק את היהלומים/החבילות/הסחורה ולא תתקבלנה טענות מכל סוג שהוא בנוגע לטיפולים או לנתוני היהלומים כפי שמופיעים בקטלוג.

סודיות: שמות המוכרים, המציעים והתוצאות לא יפורסמו.

תעודות: לחלק מהאבנים לא ניתן יהיה לספק את ה HEADER  של התעודה .

לחברת "דיאגרוס" ו/או למי מטעמם שמורה הזכות לא למכור את הסחורה או חלק ממנה .

הודעות על תוצאות המכרז המכירה יינתנו עד שני ימי עסקים מיום סגירת הטנדר .

הצעות לרכישת יהלומים יתקבלו רק מבעלי רישיון עיסוק ביהלומים ו/או בעלי רישיון לעיסוק בתכשיטים משובצים .

להצעות לרכישת סחורה שאינה יהלומים יתווסף מע"מ כחוק.

מועד ותנאי התשלום: ההצעות יוגשו בדולר ארה"ב.

התשלום יבוצע בצ'ק חנ"י מזומן לפקודת "דיאגורוס". ניתן לבצע העברה בנקאית ובתנאי שהסכום שיתקבל בחשבון "דיאגורוס" יהיה תואם לסכום הזכייה לאחר עמלות.

את התשלום יש לבצע תוך 24 שעות ממועד ההודעה אודות הזכייה.

קבלת הסחורה: את הסחורה יהיה ניתן לקבל עם פירעון הצ'ק.

הצעות: כל הצעה שתוגש הינה סופית ומחייבת את המציע.

פיקדון: על כל מציע להפקיד 3000$ כביטחון לפקודת "דיאגורוס"

קנסות: מציע שלא ימלא אחר תנאי הטנדר צפוי לקנס בגובה של $3,000 .

אחריות: אחריותה של "דיאגורוס" מוגבלת להחזרת הפיקדון בלבד.

הצעת מחיר: הסכום הקובע להצעה במכרז יהיה הסכום הנקוב בעמודת הסך-הכל (TOTAL) או סכום מכפלת המחיר הנקוב בעמודה "מחיר לקראט" (Price per Carat) במשקל. במקרה של סתירה בין השניים, הסכום הקובע יהיה בעמודת הסך הכל (Total).

תוספת על כל קניה 1.5 פרומיל (0.0015) מסכום הקניה (תתווסף לחשבונית)

 

רק הצעות שיתקבלו ממציעים שנרשמו למכרז וסיפקו את הניירת הנדרשת יחשבו ויירשמו.

חברת "דיאגרוס" ו/או למי מטעמם לא יהיו מחויבים לקבל איזו מההצעות שיוצעו להם, כולן או חלקן, ו/ או יהיו רשאים לקבל איזו מההצעות שיוצעו להם, וכן יהיו רשאים בכל עת, לבטל את הבקשה להצעת הצעות ו/ או לחזור ולפרסמה, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא חובה לנמק החלטתם.

מודגש בזאת כי בעת ההרשמה לאתר, המשתמש יאשר את תנאי המכרז כפי שהובאו לעיל.

Image by Edgar Soto
bottom of page